คุณสมบัติของผู้กู้

คุณสมบัติของผู้กู้

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

  • มีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นเจ้าของกิจการ
  • มีสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง หรืออยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จดทะเบียนการค้า หรือมีหนังสือรับรองบริษัท
  • หากมีหน้าร้าน บริษัท โรงงาน เป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้

  • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ รูปถ่ายบริษัท โรงงาน
  • ใบจดทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หลักฐานการแสดงรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน